NAKLADNIŠTVO > ČASOPISI >  ACTA MEDICA CROATICA

GLASILO AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

UREDNIČKI ODBOR

Glavni urednici
Dražen Begić (Zagreb), Miro Jakovljević (Zagreb)

Počasni urednici
Ljubomir Hotujac (Zagreb), Vasko Muačević (Zagreb)

Članovi Uredničkog odbora
D. Begić (Zagreb), D. Beritić-Stahuljak (Zagreb), I. Filipčić (Zagreb), M. Jakovljević (Zagreb),
V. Jukić (Zagreb), M. Kramarić (Zagreb), A. Mihaljević-Peleš (Zagreb), A. Raič (Zagreb), P. Zmaić (Zagreb)

Adresa Uredničkog odbora
SOCIJALNA PSIHIJATRIJA
Klinika za psihijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tehnička urednica
Dunja Beritić-Stahuljak (Zagreb)

Oblikovanje korica
Andrea Knapić (Zagreb)

Prijelom
Marko Habuš (Zagreb)

Tisak
Medicinska naklada d.o.o., Zagreb

 

Časopis je utemeljen 1973. u Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i sjedište Uredničkog odbora.

Indeksiran je u bazama: SCOPUS, PsychINFO, Excerpta Medica (EMBASE), Index Copernicus, Google Scholar, EBSCO, HRČAK, CiteFactor Socijalna psihijatrija is indexed in SCOPUS, PsychINFO, Excerpta Medica (EMBASE), Index Copernicus, Google Scholar, EBSCO, HRČAK, CiteFactor

Izlazi četiri puta godišnje.

• Godišnja pretplata za ustanove iznosi 300,00 kn
• Godišnja pretplata za pojedince
150,00 kn
• Cijena pojedinačnog broja
50,00 kn (u cijenu su uključeni poštanski troškovi)

IBAN: HR2223600001101226715,
Medicinska naklada,
Cankarova 13, 10000 Zagreb, Hrvatska
(za časopis Socijalna psihijatrija)

KONTAKT

socijalna.psihijatrija@kbc-zagreb.hr

ACTA MEDICA CROATICA 2019.

UPUTE AUTORIMA

Časopis ACTA MEDICA CROATICA objavljuje uvodnike, izvorne radove, preglede, klinička zapažanja, osvrte, primjere iz kontinuirane medicinske edukacije, sažetke radova s kongresa i simpozija, pisma uredništvu, prikaze knjiga i drugo. Objavljuje i tematske brojeve časopisa uz gosta-urednika. Prihvaćanje kategoriziranog članka obve-zuje autora da isti članak ne smije objaviti na drugome mjestu bez dozvole Uredništva. Upute autorima u skladu su s tekstom International Committee of Medical Journals of Editors. Uniform Re-quirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (N Engl J Med 1997; 336: 305-15). Oprema rukopisa Članci i svi prilozi dostavljaju se na hrvatskom jeziku u tri istovjetna primjerka i na disketi u Wordu. Rad ne smije imati više od 20 stranica, tipkanih dvostrukim proredom (najviše 30 redaka na jednoj stranici). S obje strane teksta valja ostaviti bijeli rub širine 3,6 cm. Izvorni radovi sadrže ove dijelove: uvod, cilj rada, metode rada, rezultati, rasprava i zaključci. Uvod je kra-tak i jasan prikaz problema, cilj sadrži kratak opis svr-he istraživanja. Metode se prikazuju tako da čitatelju omoguće ponavljanje opisana istraživanja. Poznate se me-tode ne opisuju, nego se navode izvorni literaturni podaci. Ako se navode lijekovi, rabe se njihova generička imena (u zagradi se može navesti njihovo tvorničko ime). Rezultate treba prikazati jasno i logički, a njihovu značajnost doka-zati odgovarajućim statističkim metodama. U raspravi se tumače dobiveni rezultati i uspoređuju s postojećim spoznajama na tom području. Zaključci moraju odgovoriti postavljenom cilju rada. Naslov rada, puna imena i prezimena autora, ustanova u kojoj je rad napravljen te adresa prvoga autora dostavl-jaju se na posebnom listu papira. Sažetak na hrvatskom jeziku prilaže se u obimu od najviše 200 riječi na posebnom listu papira. Prilog radu je i prošireni strukturirani sažetak (cilj, me-tode, rezultati, rasprava, zaključak) na engleskom jeziku (Summary) (500-600 riječi) uz naslov rada, inicijale imena i prezime autora te naziv ustanova na engleskom jeziku. Ispod sažetka (i summary-ja) navode se ključne riječi koje su bitne za brzu identi kaciju i klasi kaciju sadržaja rada. Tablice se prikazuju na posebnom listu papira. Moraju imati redni broj koji ih povezuje s tekstom i naslov. I svaka slika treba imati svoj redni broj prema redoslijedu kojim se pojavljuje u tekstu i ime prvog autora rada. Opis slika (legenda) tiska se također na posebnom listu papira prema svom rednom broju. Fotogra je se primaju crno-bijele na sjajnom papiru. Crteži se mogu izraditi tušem na bijelom papiru ili otisnuti na računalnom laserskom ili tintanom štampaču gra čkim tehnikama visoke rezolucije. Popis literaturePiše se na posebnom papiru s rednim brojevima prema redoslijedu kojim se citat pojavljuje u tekstu. Literatura se citira prema dogovoru postignutom u Vancouveru, a za naslove časopisa treba rabiti kraticu navedenu u Index medicus. Članak u časopisu (navedite sve autore ako ih je 6 ili manje; ako ih je 7 ili više, navedite prva tri i dodajte: i sur.: Smerdelj M, Pećina M, Hašpl M. Surgical treatment of infected knee contracture after war injury. Acta Med Croatica 2000; 53: 151-5. Suplement časopisa Djelmiš J, Ivanišević M, Mrzljak A. Sadržaj lipida u placenti trudnica oboljelih od dijabetesa. Acta Med Croatica 2001; 55 (Supl. 1): 47-9. Knjige i monograje Mould RF. Introductory medical statistics. Turnbridge Wells: Pitman Medical, 1976. Guluyer AY, ur. Health indicators. An international study for the European Science Foundation. Oxford: M. Robertson, 1983. Poglavlje u knjizi Weinstein I, Swartz MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. U: Sodeman WA, ur. Pathologic physiology: mechanism of disease. Philadelphia: WB Saunders, 1974, 457-72. Disertacija ili magistarski rad Cigula M. Aktivnosti nekih enzima u humanom serumu kao pokazatelji apsorpcije žive (disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet, 1987, str. 127. Citiranje literature objavljene u elektroničkom formatu Web Homan DI, St John’s Wort. 1995; [4 stranice]. Dostupno na URL adresi: http://www.healthy.net/library/books/homan/materiamedic al/stjhns.htm. Datum pristupa informaciji: 16. srpnja 1998. Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emrg Infect Dis [elektronički časopis na internetu] 1995; [24 ekrana/stranice] Dostupno na URL adresi: http: //www/cdcd/god/nsidoc/EID/eid.htm. Datum pristupa informaciji 26. prosinca 1999. Knjiga na CD-ROM-u The Oxford English dictionary [knjiga na CD-ROM-u]. II. izdanje. New York, N. Y: Oxford University Press, 1992. Gershon ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [časopis na CD-ROM-u]. 1995; 52: 900-1. Softver (program) Epi Info [kompjutorski program]. Verzija 6. Atlanta, GA. Center for Disease Control and Prevention, 1994. Radovi se šalju na adresu Uredništva časopisa. Urednički odbor šalje prispjeli rad na anonimnu recenziju (dva recenzenta). Ako recenzent predlaže promjene ili dopune rada, kopija recenzije dostavlja se autoru radi konačne odluke i ispravka teksta. Autor dobiva probni otisak rada na korekturu. Uredništvo ne mora radove objavljivati onim redom kojim pristižu. Rukopisi se ne vraćaju.

IMPRESSUM

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

ADRESA

Praška 2/III
10000 Zagreb
Hrvatska

KONTAKT

Tel:      +385 01 46 40 586
Tel:      +385 01 48 28 662
E-mail: amzh@zg.t-com.hr

RADNO VRIJEME

Utorak:     10:00 - 14:00
Srijeda:    10:00 - 14:00
Četvrtak:  10:00 - 14:00

Copyright 2019. •  AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE